Członkowie

1. Członkami Spółdzielni mogą być:
a)osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych,
b)osoby prawne,
c)spółdzielnie uczniowskie.

2.Nie mogą być członkami Spółdzielni osoby prowadzące działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

3.Przyjęcie na członka powinno być stwierdzone w deklaracji.

4.Przystępując do Spółdzielni członek zobowiązany jest do wniesienia wpisowego i co najmniej 1-go udziału. Szczegółowych informacji udziela Komórka Społecznego Samorządu pod nr tel. 14/681 34 03

5.Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wysokość zadeklarowanych udziałów, przynależność do grupy członkowskiej, zmianę powyższych danych oraz datę przyjęcia w poczet członków , datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także adnotacje o działalności w organach Spółdzielni.

6.Członek Spółdzielni ma prawo wybierać i być wybieranym do organów Spółdzielni.

7. Członek ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów.